1. Regulamin szkoleń i kursów Instytutu Pomocy Profesjonalnej 

  1.    Organizatorem kursów i szkoleń jest Instytut Pomocy Profesjonalnej Joanna Sowińska z siedzibą w Poznaniu przy ulicy J. Słowackiego 17/5. NIP: 7282540678, REGON:302505315, zwany dalej Instytutem Pomocy Profesjonalnej.

  2.    Opisy, terminy i koszty kursów i szkoleń dostępne są na stronie internetowej www.instytutpp.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.com/InstytutPomocyProfesjonalnej.

  3.    W przypadku wystąpienia ważnych okoliczności i/lub przyczyn losowych Instytut zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie, terminie lub zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

  4.    Cena szkolenia obejmuje udział w zajęciach oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

  5.    Rejestracji na szkolenie uczestnik/czka dokonuje poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.instytutpp.pl.

  6.    Wypełnienie i wysłanie formularza równoznaczne jest:

  a) zobowiązaniu do natychmiastowej zapłaty za szkolenie/kurs (w przypadku wyboru opcji „Szybki przelew” za pomocą serwisu Przelewy24

  b) w terminie do 7 dni (w przypadku wyboru opcji Przelew Bankowy)

  Nieuiszczenie opłaty za kurs/szkolenie w w/w terminach skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca, a proces zapisu należy rozpocząć od nowa.

  7.    Instytut zastrzega sobie prawo do poinformowania uczestnika/czki o odwołaniu szkolenia/kursu na 3 dni przed terminem zajęć. Informacja zostanie rozesłana drogą elektroniczną. W tym przypadku wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych na numer konta bankowego wskazanego przez uczestnika.

  8.    Instytut zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń. Poinformuje o tym uczestników/czki drogą elektroniczną w terminie określonym w pkt. 8. W tym przypadku wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone na wskazane przez uczestnika konto w ciągu 7 dni.

  9.    O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie kryteriów dodatkowych, jeśli takie pojawią się w opisie szkolenia. Przykładowe kryteria dodatkowe: odpowiedni kierunek studiów, rok studiów, ukończenie szkolenia (uznanego przez prowadzącego za wprowadzające do tematu) i in.

  10.  Rachunek/faktura zostanie wystawiony w ciągu 7 dni i wręczony uczestnikowi/czce na szkoleniu lub wysłany mailowo (w przypadku faktury).

  11.  Uczestnik/czka ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu na 7 lub więcej dni przed terminem zajęć. W takiej sytuacji Instytut zwraca uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty.

  12.  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed zaplanowaną datą zajęć, Instytut zastrzega sobie prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za szkolenie odbyte. W przypadku, gdy zapłata nie została wcześniej uiszczona, zostanie wystawiona nota obciążeniowa z 7-dniowym terminem płatności, w wysokości 100% wartości szkolenia.

  13.  W sytuacjach opisanych w pkt. 11 i pkt. 12 uczestnik/czka zobowiązany/a jest do wysłania rezygnacji drogą mailową na adres biuro@ipp.hekko24.pl. Liczy się data wpłynięcia informacji do Instytutu.

  14.  Ochrona danych osobowych: Na mocy przepisów wynikających  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:


  14.1. Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Instytut Pomocy Profesjonalnej Joanna Sowińska z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. Słowackiego 17/5.
  14.2. Dane będą przetwarzane w celu:

  a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),

  b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),

  c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),

  d) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),

  e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

  14.3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych powyżej mogą być:

  a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,

  b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

  c) Instytut Pomocy Profesjonalnej Joanna Sowińska z siedzibą w Poznaniu, J. Słowackiego 17/5.

  d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne , Kuratorium Oświaty, Poczta Polska.
  14.4. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  14.5. Uczestnikowi szkolenia przysługują następujące prawa:

  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,

  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”,

  14.6. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
  14.7. Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
  14.8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w kursie/szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  14.9. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.

  15.  Wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

  16.  Regulamin wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać z dniem 26.08.2019 r.