1. Organizatorem szkolenia jest Instytut Pomocy Profesjonalnej Joanna Sowińska z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Masztalarskiej 6/6. NIP: 7282540678, REGON:302505315, zwany dalej Instytutem Pomocy Profesjonalnej.
 2. Opis i termin szkolenia dostępne są na stronie internetowej www.instytutpp.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.com/InstytutPomocyProfesjonalnej. W przypadku wystąpienia ważnych okoliczności Instytut zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie, terminie lub zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
 3. Cena szkolenia obejmuje udział w zajęciach oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 4. Rejestracji na szkolenie uczestnik/czka dokonuje poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.instytutpp.pl
 5. Instytut zastrzega sobie prawo do poinformowania uczestników/czki o odwołaniu szkolenia na 3 dni przed terminem zajęć. Informacja zostanie rozesłana drogą elektroniczną. W tym przypadku wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni.
 6. Instytut zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń. Poinformuje o tym uczestników/czki drogą elektroniczną w terminie określonym w pkt. 5. W tym przypadku wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni.
 7. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i wypełnienie kryteriów dodatkowych, jeśli takie pojawią się w opisie szkolenia. Przykładowe kryteria dodatkowe: odpowiedni kierunek studiów, rok studiów, ukończenie szkolenia, uznanego przez prowadzącego za wprowadzające do tematu i in.
 8. Należność za szkolenie uczestnik/czka zobowiązany/a jest uregulować on line w momencie dokonywania zapisu na zajęcia. Brak uiszczenia opłaty do 3 dni roboczych przed szkoleniem jest równoznaczny z rezygnacją z zajęć.
 9. Rachunek zostanie wystawiony w ciągu 7 dni i wręczony uczestnikowi/czce na szkoleniu.
 10. Uczestnik/czka ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu na 7 lub więcej dni przed terminem zajęć. W takiej sytuacji Instytut zwraca uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty.
 11. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed zaplanowaną datą zajęć, Instytut zastrzega sobie prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za szkolenie odbyte. W przypadku, gdy zapłata nie została wcześniej uiszczona, zostanie wystawiona nota obciążeniowa z 7-dniowym terminem płatności, w wysokości 100% wartości szkolenia.
 12. W sytuacjach opisanych w pkt. 10 i pkt.11 uczestnik/czka zobowiązany/a jest do wysłania rezygnacji drogą mailową na adres biuro@instytutpp.pl. Liczy się data wpłynięcia informacji do Instytutu.
 13. Ochrona danych osobowych: Na mocy przepisów wynikających  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
  13.1. Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Instytut Pomocy Profesjonalnej Joanna Sowińska z siedzibą w Poznaniu na ul.Masztalarskiej 6/6.
  13.2.Dane będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”), b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”), d) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”), e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  13.3.Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych powyżej mogą być: a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, c) Instytut Pomocy Profesjonalnej Joanna Sowińska z siedzibą w Poznaniu, ul.Masztalarska 6/6 d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne , Kuratorium Oświaty, Poczta Polska.
  13.4.Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  13.5Uczestnikowi szkolenia przysługują następujące prawa:a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”, f) Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
  13.6.Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
  13.7.Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia .
  13.8.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  13.9.Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.
 14. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Regulamin wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać z dniem 9.07.2018 r.