Instytut Pomocy Profesjonalnej | ul. Masztalarska 6/6 Poznań | 570 509 525 | biuro@instytutpp.pl